Výroba elektriny

Prispievame k šetreniu
prírodných zdrojov a udržateľnosti

Od roku 2012 využívame technológiu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou. Zaradili sme sa tak k subjektom, ktoré prispievajú k šetreniu prírodných zdrojov a udržateľnosti.

Ako vstupný materiál na výrobu bioplynu v našom zariadení používame kukuričnú siláž z produkcie partnerského poľnohospodárskeho družstva PD Čečejovce.

Siláž spracovávame vo fermentore bez prístupu vzduchu, kde vplyvom biologických procesov dochádza k jej fermentácii.

Výstupným produktom je bioplyn, ktorý sa následne vplyvom kinetickej energie v turbíne transformuje na elektrickú energiu.

Vedľajším produktom je digestát, ktorý využíva partnerské družstvo PD Čečejovce ako hnojivo na zvýšenie kvality svojho pôdneho fondu.